Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting, opgelegd vanuit de WGBO. Het dossier bestaat uit het intakeformulier en aantekeningen door mij gemaakt over de behandeling. Tussentijdse mailwisseling is soms ook in het dossier opgenomen als de inhoud van belang is voor het behandeltraject.

Ik zorg ervoor dat uw privacy zo goed mogelijk is gewaarborgd. Dit betekent dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en dat onbevoegden er geen toegang toe hebben. Ook heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht. (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen alleen gebruikt worden bij verwijzing naar een andere hulpverlener, of voor terugkoppeling naar uw huisarts of bedrijfsarts. Dit gebeurt alleen nadat u duidelijk (soms schriftelijk) uw toestemming heeft gegeven.

Als u tijdens mijn afwezigheid een andere therapeut nodig heeft, kan het gebeuren dat ik die collega inlicht over de eerdere behandeling. Dit gebeurt alleen na toestemming en overleg met uzelf. Een klein deel van de gegevens (behandeldata, naam en adresgegevens )worden gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan maken. Die eerste twee gegevens worden 1 x per jaar gezien door een bevoegde boekhouder.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op behandelovereenkomsten is vereist, nog 15 jaar na de behandeling bewaard. Sinds de wijziging van de Privacywet in 2018 heeft u ook het recht om als cliënt “vergeten” te worden na de behandeling. Het dossier wordt dan door mij vernietigd en informatie kan door niemand (ook door uzelf niet) meer worden opgevraagd. U kunt daar zelf om vernietiging vragen.

Op de factuur die u ontvangt staan gegevens die door de zorgverzekeraars gevraagd worden, zodat u de factuur kunt declaren bij uw eigen zorgverzekeraar.

Mocht u na dit alles nog vragen hebben, neemt u dan aub contact op.

Leusden, 2020